Assessment Anderstaligen

Situering

Dit project is georganiseerd voor anderstalige niet-werkende werkzoekenden, met een fysieke en/of mentale arbeidsbeperking die nog in aanmerking kunnen komen voor (alternatieve) tewerkstelling. Het reguliere bemiddelingsaanbod is niet voldoende om het leervermogen te testen en de job mogelijkheden in kaart te brengen. In opdracht van VDAB peilen we via een intensiever traject naar de verdere arbeidsmogelijkheden.

Inhoud van het begeleidingstraject

Elke deelnemer doorloopt 2 modules: een oriënterend assessment (competentiemeting a.d.h.v. groepsopdrachten en individuele gesprekken) en vervolgens een stage op de werkvloer of loopbaanacties zoals bijvoorbeeld loopbaangesprekken, praktijkervaring, zoeken naar gepast vrijwilligerswerk, …

Daarnaast is er de nodige aandacht voor taalondersteuning en zijn er tussentijds POP-besprekingen.

Resultaat van het project

Na het project is er voor de deelnemers een advies m.b.t. verdere mogelijkheden op de arbeidsmarkt binnen het normaal economisch circuit of de sociale economie, alsook een inschatting m.b.t. het leren van de Nederlandse taal.

Voor regio Mechelen-Kempen is het vooropgesteld aantal deelnemers 48 op jaarbasis.

Partnerorganisaties

Emino vzw

Periode

Deze opdracht loopt van maart 2020 tot februari 2024. Ook in de periode 2018-2020 was het partnerschap Emino-WEB organisator van het project Assessment Anderstaligen. Dit project komt tot stand met financiële ondersteuning van VDAB-regie Antwerpen