IBAL – intensief begeleiding alternerend leren

Situering?

Leren en werken is een stelsel waarin leerlingen een arbeidsmarktgerichte opleiding kunnen volgen. Deze opleiding gebeurt deels op school en deels op de werkplek waarbij inhoudelijke alternering is tussen het deel op de werkplek en het deel op school. Om leerlingen bij de toeleiding en de instap in het normaal economisch circuit te ondersteunen werd de IBAL opgestart.
IBAL kadert in het ESF programma 2014-2020 prioriteit 8.2 –de duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren die gevaar lopen om buitengesloten te worden van dit arbeidscircuit.
IBAL heeft als doelstelling een duurzaam tewerkstelling te realiseren door een intensieve coaching op maat van de jongeren en zijn werkomgeving. IBAL is een eerste stap in het groeipad van de jongeren naar en binnen arbeidsdeelname

Inhoud van het begeleidingstraject

De jongere die ‘te oriënteren naar NEC’ is, kan door de IBAL-coach worden ondersteund in het vinden van een duurzame tewerkstelling. Globaal genomen zien we in deze fase twee werkvormen, al dan niet in combinatie met elkaar, mogelijk, uiteraard op maat van de jongere. Enerzijds zien we hier de jongeren die zelf geactiveerd worden in IBAL. Anderzijds zijn er de jongeren die meer gebaat zijn met een IBAL-coach die actief mee op zoek gaat naar werk d.m.v. jobhunting.

Wanneer de jongere geplaatst wordt bij een bedrijf wordt er jobcoaching aangeboden door de IBAL-coach . Jobcoaching is de ondersteuning van een (nieuwe) werknemer en van zijn werkgever door een bedrijfsexterne coach. De begeleiding gebeurt met het oog op het behoud van de tewerkstelling.
Het doel is om extra ondersteuning te bieden aan jongeren tijdens een tewerkstelling

Resultaat van het project

jaar Aantal uren IBAL begeleidingen Aantal begeleide jongeren
Schooljaar 2015-2016 676 54
Schooljaar 2016- 2017 2959 200
Schooljaar 2017-2018 Schatting 3500 Schatting 230

Partnerorganisaties

Periode?

Deze opdracht start 1 september 2021 en eindigt 30 juni 2022. Vanaf schooljaar 2015-2016 is het partnerschap Emino-Arktos-WEB organisator IBAL. Dit project komt tot stand met financiële ondersteuning van ESF en Vlaanderen-Departement Onderwijs en Vorming.