WIJ

Situering?

Het project WIJ3 heeft als doelstelling om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor laaggeschoolde jongeren.

Dit project kadert in het ESF programma 2014 -2020, prioriteit 9 – de actieve integratie, mede met het oog op de bevordering van gelijke kansen en actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid.

WIJ3 kwam tot stand met financiële ondersteuning vanuit ESF.

Inhoud van het begeleidingstraject

Elke jongere doorloopt een individueel coachingstraject, afgewisseld met (collectieve en individuele) leeromgevingen.

Het traject gaat van start met het in kaart brengen van de persoonlijke situatie van de jongere aan de hand van individuele coaching. We vatten dit samen in een POP met actieplan en bepalen hierin de verdere inhoud van het traject voor de jongere. Deze inhoud wordt op maat van de jongere bepaald. Het aanbod bestaat uit een flexibele wisselwerking tussen enerzijds individuele coaching en anderzijds competentieversterking aan de hand van leeromgevingen.

Voor anderstalige deelnemers voorzien we taalondersteuning doorheen het volledige traject.

 

Resultaat van het project

Kempen: 389 trajecten en Mechelen: 333 trajecten.

Partnerorganisaties

Periode?

Dit project is van start gegaan op 1 oktober 2017 en loopt tot en met 31 december 2021.